แบบฟอร์มนี้จะใช้ สำหรับการยืมพัสดุที่ไม่เกิน 5 รายการ (5 อย่าง แต่ไม่ขึ้นกับจำนวน)
หากต้องการยืมพัสดุมากกว่า 5 รายการ จะต้องทำเอกสารยืม-คืนแนบมา “ก่อนยืมจริง 1 สัปดาห์” 

ฝ่ายพัสดุและสถานที่ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียนพัสดุ