ความเป็นมา

โมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสโมสรระดับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์สโมสรแรกในประเทศไทย แต่เดิมการทำกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ปรุงยาในสมัยเป็นโรงเรียนปรุงยาสังกัดโรงเรียนราชแพทยาลัย (พ.ศ. 2457 – 2460) จะเข้าร่วมกับนักเรียนแพทย์เสียหมด เนื่องจากมีจำนวนน้อยกว่านักเรียนแพทย์มาก ต่อมาเมื่อมีการยกระดับขึ้นสังกัดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีหลักฐานปรากฏถึงการรวมกลุ่มของนิสิตปรุงยาในสมัยนั้น พบแต่เพียงหลักฐานปรากฏการเลือกตั้งหัวหน้านิสิตเป็นชั้นปี จนกระทั่งแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โอนย้ายเป็น “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ปรากฏหลักฐานการทำกิจกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สมัยนั้น เป็นกิจกรรมภายในคณะเสียส่วนมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีคณะกระจัดกระจาย มหาวิทยาลัยไม่ได้รวมอยู่บนพื้นที่เดียวกัน มีกิจกรรมเก็บสมุนไพรที่อำเภอหัวหิน การจัดงานสังสรรค์รื่นเริง ตลอดจนการจัดทำเภสัชสารขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนโดยทั่วไป มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินการในส่วนภาคนักศึกษา ประกอบด้วยกรรมการกลางเป็นนักศึกษา 8 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ในสมัยที่ศาสตราจารย์ เภสัชกรจำลอง สุวคนธ์ ดำรงตำแหน่งคณบดี มีดำริและเห็นพ้องกับหมู่มวลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น จากการร่วมจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้จัดตั้งเป็น “สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์” ขึ้น โดยมิได้ใส่นามมหาวิทยาลัยข้างท้ายชื่อสโมสรเนื่องจากขณะนั้นมีคณะเภสัชศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีประธานกรรมการสโมสรฯ เป็นหัวหน้านักศึกษา แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 แผนกกับ 1 ฝ่ายคือ แผนกกีฬากลางแจ้ง แผนกกีฬาในร่ม แผนกบรรเทิง แผนกสวัสดิการ และฝ่ายปฏิคม

ต่อมาเมื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ย้ายสังกัดอีก 2 ครั้งคือ มหาวิทยาลัยมหิดล และกลับมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2515 สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้โอนย้ายไปตามคณะฯ จนสุดท้ายได้นามว่า “สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และประกาศกฎสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใช้ และเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกับสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 และจัดตั้งชมรมเภสัชเพื่อชุมชน (ภ.ช.ช.) ขึ้นในปี พ.ศ. 2518 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น มีงานรื่นเริงจำนวนมาก แต่ยังไม่มีเพลงประจำคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกร พันโทสำเริง อุทัยวรรณ ร่วมกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งเพลง “มาร์ชเภสัช” โดยใช้ทำนองเพลงอุปรากรเรื่อง March Inda นอกจากนี้ยังมีเพลงที่วงสุนทราภรณ์ประพันธ์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อีกถึง 4 เพลง คือ เพลง “เภสัชเกียรติกำจร” หรือเพลง “เภสัช” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเพลงประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพลง “ดาราเภสัช” เพลง “เสน่ห์เภสัช” และเพลง “อำลาอาลัย” ที่ ผศ.ภญ.ธิดา ถาวรเศรษฐ์ มาประพันธ์คำร้องให้

ปัจจุบันสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานในระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 21 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายกิจการภายในคณะ ฝ่ายกิจการภายนอกคณะ ฝ่ายกิจการภายนอกมหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน นโยบาย และการประเมินผล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต เลขนานุการ เหรัญญิก ปฏิคม ฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ ฝ่ายหารายได้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายแสงและเสียง ฝ่ายพัสดุและสถานที่ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายถ่ายภาพ

การดำเนินงานของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวไปมาก มีการจัดตั้งศูนย์และหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมเฉพาะด้าน รวมถึงการจัดตั้งชมรมและองค์กรอิสระโดยนิสิต เพื่อให้สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะนอกชั้นเรียนแก่นิสิตเภสัชศาสตร์ และเป็นสโมสรนิสิตแห่งความเป็นเลิศ สมกับเป็นที่พึ่งพาและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป

เครื่องหมายประจำสโมสร

งูพันถ้วยยาไฮเกีย ประดับพระเกี้ยว

  เทพีไฮเกีย (Hygieia)    เป็นเทพธิดาแห่งสุขอนามัย ธิดาของเทพเจ้าแอสคลีปิอุส (Asclepius) เทพเจ้าแห่งการบำบัดรักษาตามความเชื่อกรีกโบราณ งูที่พันอยู่บนถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของการผ่านภพตามความเชื่อของกรีก ที่งูจะเป็นสื่อระหว่างมนุษย์โลกและบรรพบุรุษ นำสิ่งอวยพรดีงามมาให้ โดยงูจะเลียแผลผู้ได้รับความเจ็บป่วยเพื่อการรักษาด้วยยาที่อยู่ในถ้วยของเทพีไฮเกีย

คณะกรรมการสโมสรนิสิต

เป็นตัวแทนนิสิตจากทุกชั้นปีในการประสานงานระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ และทำหน้าที่ดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายในสโมสรนิสิตโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกของสโมสรนิสิต (นิสิตระดับปริญญาตรีภายในคณะทุกคน)

ภาพอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน)